Hướng dẫn chi tiết xóa bản quyền Template dạng eval(function(w,i,s,e)

Bạn vừa tìm được 1 template đẹp lung linh và đang tiến hành cài đặt nó cho blog của mình thì gặp phải đoạn code bị mã hóa không thể hiểu? Bài viết sẽ giúp bạn hoàn thành công việc ngay...


Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa Credit Link của một số template. Một số tempalte được nhà phát triển cung cấp cho chúng ta miễn phí nhưng nếu muốn sử dụng toàn phần thì phải trả phí. Trong template đa số sẽ chèn một đoạn code vào để chuyển hướng blog/web của bạn về của họ nếu bạn cố tình đổi tên Credit và link trong đó thành của bạn.

mmo4us.tk Hướng dẫn chi tiết giải mã(encoding) Template dạng eval(function(w,i,s,e)
Code js bị mã hóa bản quyền?


Hướng dẫn encode eval(function(w,i,s,e)
Mình không khuyến khích các bạn làm nha vì để credit thì bạn vẫn sử dụng được còn đổi thì pay người phát triển một số tiền theo yêu cầu của họ. Mình viết bài này một phần là cho mình thôi :) hay quên lắm nên khi nào cần mình sẽ tìm xem lại hê hê. Phải thừa nhận là mình tìm cách giải mã dạng eval(function(w,i,s,e)... trên mạng cực kì là khó khăn vì hầu hết các công cụ Encoding thường không giải mã được.

Bước 1: 
Truy cập vào Blogger tìm đến Chủ đề và chọn Chỉnh sửa HTML

mmo4us.tk Hướng dẫn chi tiết giải mã(encoding) Template dạng eval(function(w,i,s,e)
Vào chỉnh sửa HTML của Blogger


Bước 2:
Các bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F để tìm đến đoạn code //<![CDATA[
Các bạn sẽ tìm được như hình sau:

mmo4us.tk Hướng dẫn chi tiết giải mã(encoding) Template dạng eval(function(w,i,s,e)
Tìm đến đoạn code bị mã hóa


Đoạn code sẽ có dạng:

//<![CDATA[

var summary = 36;
var ry = "<h4>Similar Posts</h4>";
rn = "<h5>No related post available</h5>";

jQuery(document)["ready"](function($){$(window)["load"](function(){$(".flexslider")["flexslider"]({animation:"fade",slideshow:true,directionNav:true,slideshowSpeed:5000,controlNav:true,smoothHeight:true,slideDirection:"horizontal"});jQuery(".slides")["addClass"]("loaded")});var aboveHeight=$("#leader-wrapper")["outerHeight"]();$(window)["scroll"](function(){if($(window)["scrollTop"]()>200){$("#navigation")["addClass"]("fixed-nav")["css"]("top","0")["next"]()["css"]("padding-top","43px")}else {$("#navigation")["removeClass"]("fixed-nav")["next"]()["css"]("padding-top",

eval(function(w,i,s,e){var lIll=0;var ll1I=0;var Il1l=0;var ll1l=[];var l1lI=[];while(true){if(lIll<5)l1lI.push(w.charAt(lIll));else if(lIll<w.length)ll1l.push(w.charAt(lIll));lIll++;if(ll1I<5)l1lI.push(i.charAt(ll1I));else if(ll1I<i.length)ll1l.push(i.charAt(ll1I));ll1I++;if(Il1l<5)l1lI.push(s.charAt(Il1l));else if(Il1l<s.length)ll1l.push(s.charAt(Il1l));Il1l++;if(w.length+i.length+s.length+e.length==ll1l.length+l1lI.length+e.length)break;}var lI1l=ll1l.join('');var I1lI=l1lI.join('');ll1I=0;var l1ll=[];for(lIll=0;lIll=l1lI.length)ll1I=0;}return l1ll.join(”);}(’97b4a1s2z2827333716243o013z1m252z2q193v2c1b3q0z1z2k3o01302k3v2s37242t202n113038231q27332z142z2x232z1a2s291z1z38231s25332z1432361w1z10161z133v292q173z241s3u2t3z2n1z3[...]’,’8f63581fc6f38d67f03b96d775078ae0′));//]]>

Đoạn code tô màu đỏ chính là đoạn code mà tác giả đã mã hóa bản quyền, dấu [...] là mình thu gọn lại cho các bạn dễ theo dõi vì đoạn code này rất là dài.
mmo4us.tk Hướng dẫn chi tiết giải mã(encoding) Template dạng eval(function(w,i,s,e)
Chọn chính xác đoạn code cần giải mã và copy

Việc của bạn là copy đầy đủ đoạn code đó
Bước 3: 
Truy cập vào đường link sau: https://www.strictly-software.com/
Dán đoạn code vừa rồi vào khung Paste Packed Code Here và ấn Unpack

mmo4us.tk Hướng dẫn chi tiết giải mã(encoding) Template dạng eval(function(w,i,s,e)
Ấn vào Unpack để giải mã code


Bước 4:
Chúng ta sẽ được đoạn code ở khung Un-Packed Code  phía dưới như sau:
mmo4us.tk Hướng dẫn chi tiết giải mã(encoding) Template dạng eval(function(w,i,s,e)
Kết quả đạt được khi giải mã lần 1

function stripHtmlTags(e, r) { return e["replace"](/<.*?>/gi, "")["split"](/\s+/)["slice"](0, r - 1)["join"](" ") } function bintiz(e, r, t, s, i) { var n = t, r = r, l = document["getElementById"](e), m = l["innerHTML"]; if (/<!--\s*more\s*-->/ ["test"](m)) { l["innerHTML"] = getSummaryLikeWP(e) } else { { var c = "" } var o = "<p>" + stripHtmlTags(m, summary) + "... </p>"; l["innerHTML"] = o; }; } rcomment = "comments"; rdisable = "disable comments"; commentYN = "no"; var dw = ""; titles = new Array; titlesNum = 0; urls = new Array; timeR = new Array; thumb = new Array; commentsNum = new Array; comments = new Array; function related_results_labels(c) { for (var b = 0; b < c.feed.entry.length; b++) { var d = c.feed.entry[b]; titles[titlesNum] = d.title.$t; for (var a = 0; a < d.link.length; a++) { if ("thr$total" in d) commentsNum[titlesNum] = d.thr$total.$t + " " + rcomment; else commentsNum[titlesNum] = rdisable; if (d.link[a].rel == "alternate") { urls[titlesNum] = d.link[a].href; timeR[titlesNum] = d.published.$t; if ("media$thumbnail" in d) thumb[titlesNum] = d.media$thumbnail.url; else thumb[titlesNum] = "http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png"; titlesNum++; break } } } } function removeRelatedDuplicates() { var b = new Array(0); c = new Array(0); e = new Array(0); f = new Array(0); g = new Array(0); for (var a = 0; a < urls.length; a++) if (!contains(b, urls[a])) { b.length += 1; b[b.length - 1] = urls[a]; c.length += 1; c[c.length - 1] = titles[a]; e.length += 1; e[e.length - 1] = timeR[a]; f.length += 1; f[f.length - 1] = thumb[a]; g.length += 1; g[g.length - 1] = commentsNum[a] } urls = b; titles = c; timeR = e; thumb = f; commentsNum = g } function contains(b, d) { for (var c = 0; c < b.length; c++) if (b[c] == d) return true; return false } function printRelatedLabels(a) { var y = a.indexOf("?m=0"); if (y != -1) a = a.replace(/\?m=0/g, ""); for (var b = 0; b < urls.length; b++) if (urls[b] == a) { urls.splice(b, 1); titles.splice(b, 1); timeR.splice(b, 1); thumb.splice(b, 1); commentsNum.splice(b, 1) } var c = Math.floor((titles.length - 1) * Math.random()); var b = 0; if (titles.length == 0) dw += rn; else { dw += ry; dw += "<ul>"; while (b < titles.length && b < 20 && b < maxresults) { if (y != -1) urls[c] = urls[c] + "?m=0"; if (commentYN == "yes") comments[c] = " - " + commentsNum[c]; else comments[c] = ""; dw += '<li class="related_gallery in-lefter"><a href="' + urls[c] + '" title="' + titles[c] + '" rel="nofollow" class="related-thumbs"><img alt="' + titles[c] + '" src="' + thumb[c].replace(/\/s72\-c/, "/s" + size + "") + '"/></a><a class="related-title" href="' + urls[c] + '">' + titles[c] + "</a></li></div>"; if (c < titles.length - 1) c++; else c = 0; b++ } dw += "</ul>" } urls.splice(0, urls.length); titles.splice(0, titles.length); document.getElementById("related-article").innerHTML = dw }; $(document).ready(function () { var touch = $('#duled'); var menu = $('.menu'); $(touch).on('click', function (e) { e.preventDefault(); menu.slideToggle(); }); $(window).resize(function () { var w = $(window).width(); if (w > 800 && menu.is(':hidden')) { menu.removeAttr('style'); } }); }); $(document).ready(function () { var touch = $('#duled1'); var menu = $('.Pagemenu'); $(touch).on('click', function (e) { e.preventDefault(); menu.slideToggle(); }); $(window).resize(function () { var w = $(window).width(); if (w > 800 && menu.is(':hidden')) { menu.removeAttr('style'); } }); }); function ShowPost1(_19) { (function (_4) { var _0 = { blogURL: "", MaxPost: 5, idcontaint: "", FirstImageSize: 300, ImageSize: 300, Summarylength: 120, animated: false, loadingClass: "loadingz", pBlank: "http://2.bp.blogspot.com/-RFdFqW5Klsc/UitLuFMcVxI/AAAAAAAADpM/y5UnpsxUSrc/s1600/noimgs.jpg", MonthNames: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"], tagName: true }; _0 = _4["extend"]({}, _0, _19); var _8 = _4(_0["idcontaint"]); _8["html"]("<div class=\"box-content\"><ul></ul></div>")["addClass"](_0["loadingClass"]); _4["get"]((_0["blogURL"] === "" ? window["location"]["protocol"] + "//" + window["location"]["host"] : _0["blogURL"]) + "/feeds/posts/summary" + (_0["tagName"] === false ? "": "/-/" + _0["tagName"]) + "?max-results=" + _0["MaxPost"] + "&orderby=published&alt=json-in-script", function (_21) { var _9, _10, _6, _20, _3, _14, _7, _15, _17, _11, _16, _5, _22, _18, _13 = "", _2 = _21["feed"]["entry"]; for (var _1 = 0; _1 < _2["length"]; _1++) { for (var _12 = 0; _12 < _2[_1]["link"]["length"]; _12++) { if (_2[_1]["link"][_12]["rel"] == "alternate") { _9 = _2[_1]["link"][_12]["href"]; break } }; for (var _5 = 0; _5 < _12; _5++) { if (_2[_1]["link"][_5]["rel"] == "replies" && _2[_1]["link"][_5]["type"] == "text/html") { _20 = _2[_1]["link"][_5]["title"]["split"](" ")[0]; break } }; if ("media$thumbnail" in _2[_1]) { _3 = _2[_1]["media$thumbnail"]["url"] } else { _3 = _0["pBlank"] }; if ("content" in _2[_1]) { _6 = _2[_1]["content"]["$t"] } else { if ("summary" in _2[_1]) { _6 = _2[_1]["summary"]["$t"] } else { _6 = "" } }; _6 = _6["replace"](/<\S[^>]*>/g, ""); if (_6["length"] > _0["Summarylength"]) { _6 = _6["substring"](0, _0.Summarylength) + "..." }; if (_2[_1] === _2[0]) { _3 = _3["replace"](/\/s[0-9]+\-c/g, "/s" + _0["FirstImageSize"] + "-p"); if (_3["indexOf"]("i.ytimg.com/vi/") != -1) { _3 = _3["replace"]("default", "0") }; _7 = "<p>" + _6 + "</p>" } else { _3 = _3["replace"](/\/s[0-9]+\-c/g, "/s" + _0["ImageSize"] + "-p"); _7 = "" }; _10 = _2[_1]["title"]["$t"]; _18 = _2[_1]["author"][0]["gd$image"]["src"]; _5 = _2[_1]["published"]["$t"]["substring"](0, 10); _15 = _5["substring"](0, 4); _17 = _5["substring"](5, 7); _11 = _5["substring"](8, 10); _16 = _0["MonthNames"][parseInt(_17, 10) - 1]; _14 = "<div class=\"uj_thumb\"><a title=\"" + _10 + "\" class=\" \" href=\"" + _9 + "\"><img src=\"" + _3 + "\"/></span></a></div>"; j = "<a class=\"more-link\" href=\"" + _9 + "\">Read More</a>"; _13 += "<li><div class=\"inner-content\" >" + _14 + "<div class=\"denz\"><h2><a href=\"" + _9 + "\">" + _10 + "</a></h2><span class=\"post-meta\"> <span class=\"dd\"> <i class=\"fa fa-calendar-o\"></i> " + _11 + "</span> <span class=\"dm\">" + _16 + "</span> <span class=\"dy\">" + _15 + " <i class=\"fa fa-dasho\"> - </i> </span> <span class=\"comt\"> <i class=\"fa fa-comment-o\"></i> " + _20 + " comment</span> </span></div>" + _7 + "</div></li>" }; _4("ul", _8)["append"](_13); _4(_0["idcontaint"] + " li:first-child .uj_thumb")["hover"](function () { _4(_0["idcontaint"])["find"](".nb_slide_icon ")["stop"]()["animate"]({ top: 0 }, { queue: false, duration: 300 }) }, function () { _4(_0["idcontaint"])["find"](".nb_slide_icon ")["stop"]()["animate"]({ top: "-60px" }, { queue: false, duration: 300 }) }); _8["removeClass"](_0["loadingClass"]) }, "jsonp") })(jQuery) }; $(document)["\x72\x65\x61\x64\x79"](function () { $("\x23\x63\x72\x65\x64\x69\x74")["\x68\x74\x6D\x6C"]("\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x77\x77\x77\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x74\x68\x65\x6D\x65\x39\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x22\x3E\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x74\x68\x65\x6D\x65\x39\x3C\x2F\x61\x3E"); setInterval(function () { if (!$("\x23\x63\x72\x65\x64\x69\x74\x3A\x76\x69\x73\x69\x62\x6C\x65")["\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68"]) { window["\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"]["\x68\x72\x65\x66"] = "\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x77\x77\x77\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x74\x68\x65\x6D\x65\x39\x2E\x63\x6F\x6D\x2F" } }, 3000) });


Copy đoạn này và thay vào đoạn code bị mã hóa ở template của bạn. Đoạn màu hồng chúng ta sẽ giải mã ở đây: ddecode.com/hexdecoder/

mmo4us.tk Hướng dẫn chi tiết giải mã(encoding) Template dạng eval(function(w,i,s,e)
Dán đoạn code đễ giải mã đoạn code tác giả

Decode và chúng ta sẽ có:
mmo4us.tk Hướng dẫn chi tiết giải mã(encoding) Template dạng eval(function(w,i,s,e)
Đoạn code đã trở về ngôn ngữ HTML có thể edit lại

$(document)["ready"](function () { $("#credit")["html"]("<a href="http://www.bloggertheme9.com/">Bloggertheme9</a>"); setInterval(function () { if (!$("#credit:visible")["length"]) { window["location"]["href"] = "http://www.bloggertheme9.com/" } }, 3000)});


Thay các địa chỉ đó thành thứ bạn muốn copy dán vào template chỗ cũ và save lại.


Chúc cá bạn thành công, vẫn còn một số loại mã hóa nữa nhưng nếu bài viết được quan tâm mình sẽ làm thêm. Đừng quên chia sẽ giúp mình và để lại bình luận phía dưới bài, cám ơn và chúc một ngày tốt lạnh.

Chủ bút: Nguyễn Phương Quí

Đang là một học viên nghèo, tôi làm blog này vì sự yêu thích và đam mê, hướng dẫn 1 số cách kiếm tiền đơn giản và chia sẽ những bài viết bổ ích cho mọi người!

Có thể bạn sẽ thích

Đăng kí nhận thông tin blog